Siirtoasiakirja

Jätelain mukaisesti jätteiden kuljetuksessa vaadittavien siirtoasiakirjojen tiedot tulee viedä 1.9.2022 alkaen Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään SIIRTO-rekisteriin. Siirtoasiakirja sisältää tiedot siitä, mitä jätettä kuljetetaan, mistä ja minne. Rekisterin tavoitteena on varmistaa, että jätteet luovutetaan asianmukaiseen käsittelyyn sekä parantaa ja tehostaa jätevirtojen seurantaa ja valvontaa.

Milloin siirtoasiakirja tulee laatia ja kenen vastuulla sen laatiminen on?

Siirtoasiakirja laaditaan seuraavista jätteistä:

  • vaarallinen jäte
  • pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältävä jäte eli POP-jäte
  • saostus- ja umpisäiliölietteet
  • hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteet
  • pilaantunut maa-aines
  • muu rakennus- ja purkujäte, kuin pilaantumaton maa-aines.

Siirtoasiakirjan laatimisesta vastaa ennen jätteen siirron aloittamista jätteen haltija (jätteen tuottaja, kiinteistön haltija tai muu, jonka hallussa jäte on) tai mikäli jäte noudetaan kotitaloudesta, jätteen kuljettaja, jätteen haltijan sijasta.

Jokaisesta jätteen siirrosta tulee laatia oma siirtoasiakirja. Jos samassa kuormassa kuljetetaan useita eri jätteitä (esim. vaaralliset jätteet) samalta jätteentuottajalta, voidaan kuormasta luoda yksi siirtoasiakirja.

Sähköinen siirtoasiakirja on lakisääteinen ja se pitää jätteen kuljettamiseen, sekä käsittelyyn liittyvät tiedot ajan tasalla. Siirtoasiakirja luodaan, kun kuljetustilaus tehdään toiminnanohjausjärjestelmäämme.

Siirtoasiakirjan laatiminen on jätteen tuottajan/haltijan vastuulla ja siinä on oltava jätteen haltijan/tuottajan, kuljettajan sekä jätteen vastaanottajan tiedot. Jätteen tuottaja/haltija voi sopia kuljetusliikkeen kanssa, että kuljetusliike laatii siirtoasiakirjan tuottajan/haltijan puolesta. Siirtorekisterin vaatimat tiedot siirtoasiakirjasta siirtyvät automaattisesti kauttamme siirtorekisteriin.

Säilytämme siirtoasiakirjoja myös omassa järjestelmässämme lain vaatiman kolme (3) vuotta tilauksesta.

Lisätietoja aiheesta:

Mikä on siirtoasiakirja?

Ympäristöministeriö – Siirtoasiakirja tiettyjen jätteiden kuljetuksessa 1.9.2022 alkaen.

Valtioneuvosto – SIIRTO-rekisteri käyttöön tiettyjen jätteiden kuljetuksissa 1.9.2022 alkaen.

 

Malliesimerkki sähköisestä siirtoasiakirjasta