Tietosuojaseloste

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

RL-palvelut Oy

Sammonkatu 22
50100 Mikkeli

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

RL-Palvelut Oy
Sammonkatu 22
50100 Mikkeli

puh. 0440 366533
sähköposti: toimisto@rl-palvelut.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tietosuojavastaava

RL-Palvelut Oy / Inga Rasola
Sammonkatu 22
50100 Mikkeli
puh. 050 380 8513
sähköposti: inga.rasola@rl-kotipalvelut.fi

2. Rekisteröidyt

Asiakasrekisterissä on RL-Palvelut Oy:n asiakkaat.
Potentiaaliset asiakkaat: tarjouksen pyytäneet asiakkaat on kirjattu asiakasrekisteriin.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella, jotta palvelut voidaan tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti.
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla kerätty potentiaalilista, lomakkeelle kysytty lupa markkinointiin)

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakkaan jätehuollon järjestäminen, jätehuoltomääräysten mukaisesti
 • jätehuoltopalveluiden laskuttaminen asiakkaalta
 • palveluistamme informointi
 • tarvittaessa laskujen perintää varten
 • rl-palvelut.fi verkkosivuston kävijätietojen analysointi ja seuranta
 • käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen käsittelyyn, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: Asiakkaan yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • asiakkaan palvelun mahdolliset lisätiedot tai erityistoiveet

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista ja palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen RL-Palvelut Oy, Sammonkatu 22, 50130 Mikkeli.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Toimitettavien tietojen tulisi sisältää tiedot tietolähteiden luonteesta (esim. onko kyseessä julkisesti vai yksityisesti ylläpidetty tietolähde, organisaation/toimialan/sektorin tyyppi ja tieto siitä, mistä tieto on peräisin (esim. EU tai ei-EU). Nimenomainen tietolähde tulisi pääsääntöisesti tarjota, jollei se ole mahdotonta.

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
 • asiakkaan sähköpostiviestillä
 • verkkokaupan kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin RL-Palvelut Oy:n ulkopuolelle.

Luovutamme tietoja kuntien jätehuoltoviranomaisille 3 kuukauden välein toteutuneista jäteastioiden tyhjennyksistä. RL-Huolinta Oy on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät RL-Palvelut Oy:n toimihenkilöt.
Perintätoimisto käsittelee asiakastietoja siinä tapauksessa, että asiakkaan laskut siirtyvät perintään. IT-tuki, jolla on pääsy tietojärjestelmiin.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Evästeet

RL-palvelut käyttää verkkosivustollaan evästeitä.